Chat with us, powered by LiveChat

Webinar 30/11
Samarbete post-Covid med Siri Wikander [People growth expert]

Ta makten över arbetslivets nya samarbetsformer och nyttja tiden i möten mer effektivt! Vad har vi lärt oss hittills post-Covid och vad kan vi göra annorlunda?

Glöm inte bort chefens arbetsmiljö

Skrivet av Lina Tärnholm, Konsult, Quicksearch. 

lina.t

Den psykiska ohälsan i arbetslivet kan ses som ett av våra största arbetslivsproblem. De flesta kan nog relatera till detta och många av oss har någon i sin närhet eller bekantskapskrets som har drabbats av sjukskrivning orsakad av exempelvis negativ stress.

Sjukskrivning på grund av stressrelaterad psykisk ohälsa är idag den vanligaste orsaken till långtidssjukskrivningar i Sverige. I september 2016 stod psykiatriska diagnoser för 44% av alla pågående sjukdomsfall (82 000 av 189 000) enligt Försäkringskassan och den största ökningen har skett i diagnosen runt anpassningsstörningar och reaktion på svår stress. Med tanke på hur utvecklingen ser ut när det kommer till dessa frågor finns det all anledning att lyfta det psykosociala perspektivet och inte minst fundera på hur vi kan förebygga att ohälsa inom arbetslivet uppstår.

Mitt intresse för dessa frågor ledde till att jag nyligen fördjupade mig inom HR-området genom att läsa en magisterutbildning inom Arbetsliv och Hälsa. Det har varit ett otroligt givande år där fokus har legat på den psykosociala arbetsmiljön inom arbetslivet och allt vad det innefattar när det kommer till bland annat stress, ledarskap och arbetsrättsliga frågor.

En grupp som är ack så viktig att fokusera på när det kommer till arbetsmiljöarbete och som ibland tycks hamna i skymundan är chefer. Chefer påverkar inte bara sin egen utan även sina medarbetares arbetsmiljö varför denna grupp kan ses som extra viktig. Intresset för denna målgrupp ledde till en uppsats kring mellanchefers psykosociala arbetsmiljö kopplat till intention att stanna kvar eller sluta på sin arbetsplats. Bakgrunden till uppsatsen bottnade i att företaget i fråga hade haft en stor utmaning när det gällde att behålla sina chefer. Resultaten visade att intentionen att sluta på sin chefstjänst var större bland de chefer som upplevde ett bristande socialt stöd (främst från sin chef) och bland dem som upplevde rollkonflikt (exempelvis oförenliga krav och bristande resurser i arbetet). Socialt stöd på arbetsplatsen är viktigt för såväl medarbetare som chefer och är något som vi mäter i våra medarbetarundersökningar, både när det gäller stöd från kollegor liksom stöd från närmaste chef. På en arbetsplats utgör vi varandras psykosociala arbetsmiljö och det är här vi spenderar den största delen av vår vakna tid.

Att vi trivs och mår bra på jobbet är något vi alla strävar efter oavsett vilken tjänstenivå vi har. En stödjande omgivning på arbetet kan vara en buffert mot ohälsa (såsom stress) och med tanke på hur samhällsutvecklingen ser ut när det gäller sjukskrivningar kopplat till psykiatriska diagnoser är det ett område som bör prioriteras om det finns brister.

Vår medarbetarundersökning Insight har en tydlig koppling till Arbetsmiljöverkets lagar och förordningar (AFS 2015:4). Dessa föreskrifter reglerar vad som är centralt för att förebygga ohälsa och främja en god arbetsmiljö. Genom att kontinuerligt arbeta med medarbetarundersökningar som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet kan signaler fångas upp kring eventuella brister.

En annan aspekt som jag tror är viktig att lyfta fram är vikten av att fokusera på ”friskfaktorer” inom arbetslivet, vilket kan minska risken för psykisk ohälsa och som kan användas i förebyggande syfte. Exempel på sådana faktorer är balans mellan krav och kontroll, delaktighet, ett positivt socialt klimat, balans mellan ansträngning och belöning. Inte minst är ett gott ledarskap en friskfaktor som kan påverka arbetsmiljön positivt och cheferna har således en mycket viktig roll. Att chefer får rätt förutsättningar för att bedriva ett hälsofrämjande ledarskap förutsätter även att de själva får det stöd som de behöver, vilket inte får glömmas bort. Chefer är inga supermänniskor, de är medarbetare som du och jag med samma utmaningar som oss alla. Enligt Sveriges chefsorganisation Ledarna (2015) har forskningsstudier visat att chefer har blivit den grupp på jobbet som har stor benägenhet att drabbas av depression eller ångest.

Att prata om psykosocial arbetsmiljö känns idag lika självklart som att prata om den fysiska arbetsmiljön, i alla fall för mig och mina kollegor. Förhoppningsvis blir det även så för samhället i stort och förhoppningen är att allt fler börjar arbeta systematiskt med dessa frågor med syfte att skapa välmående, hälsosamma och framgångsrika företag och organisationer på alla plan. Det kommer gynna individen, företagen och samhället i stort.

 

 

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skrivet av:

Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på email