Chat with us, powered by LiveChat

Automatiserad kursvärdering ger tid för kvalitetsanalys

Alla studenter ska få möjlighet att tycka till om sin utbildning i kursvärderingar. Hur detta utförs kan skilja sig både inom och mellan högskolor och universitet. Processen tar ofta tid och energi och kan vara svåröverskådlig. Nu har Quicksearch i samverkan med Blekinge Tekniska Högskola (BTH) utvecklat ett nytt högskolegemensamt verktyg för att automatisera kursvärderingen.
– Tanken är att ge hundra procent kursuppföljning och samtidigt minimera den manuella hanteringen av enkäter och rapporter. Många högskolor och universitet gör gedigna arbeten med att administrera kvalitet, exempelvis kursvärderingar. När vi automatiserar det manuella arbetet kan vi frigöra mer tid för att arbeta ytterligare med analys och kvalitet, säger Jörgen Gotthardsson, Quicksearch.

Det nya webbaserade systemet är i bruk på BTH sedan hösten 2011 och är integrerat med Ladok och student- och lärarportalerna samt kursinfo. Grundtanken i lösningen är att göra enkäthanteringen lättskött och automatiserad, så att flödet inte kan fastna någonstans på vägen. Den automatiserade kursvärderingen säkerställer en hundraprocentig utvärdering och återkoppling till studenter och personal, precis som Högskolelagen och Högskoleförordningen kräver.

Enkäten har en grundplåt av frågor, där det ingår delar om kursmålens uppfyllnad. Den kursansvarige kan även själv välja eller skapa några ytterligare frågeställningar. Oavsett om detta sker eller inte går enkäten vidare till studenterna i samband med kursslut. Kursansvarig kan sedan kommentera resultatet och därefter går resultatet vidare per automatik till studenter samt student- och lärarportalerna.

Positiva reaktioner på BTH
Resultaten är jämförbara mellan olika kurser och underlättar en övergripande analys. Ett automatiserat system ger löpande feedback under året och för högskolan är det ett användbart instrument för att identifiera och åtgärda problem.

– Studentadministratörernas arbetsinsats har minskat rejält eftersom systemet är automatiserat. De är väldigt positiva. Sen sparar vi även arbete när det gäller överblicksbilden. Systemet är guld värt när det gäller att utbildningsansvariga ska få överblick över läget samtidigt som sektionsansvariga kan analysera sina nivåer, säger Lasse Bourelius, chef för Learning Lab på BTH.

Öppenhet och kvalitet
BTH väljer att vara helt transparenta med resultaten och publicerar dem på lärosätets webbplats, vilket gör lärosätet unikt i Sverige.

– Det har inte varit helt okontroversiellt. Tanken är att det ska vara kvalitetsdrivande. Presumtiva studenter och andra intresserade kan se resultatet och på förhand bilda sig en uppfattning om kurserna, säger Lasse Bourelius.
För mer information, kontakta:
Jörgen Gotthardsson, Quicksearch
Telefon: 0705-33 27 37
E-post: jorgen.gotthardsson@quicksearch.se
Fotnot:
Enligt Högskolelagen 1 kap §4 ska högskolorna verka ”för att studenterna tar aktiv del i arbetet med att vidareutveckla utbildningen”. Enligt Högskoleförordningen 1 kap §14 ska högskolorna ge studenter som deltar i eller har avslutat en kurs möjlighet att framföra sina erfarenheter av och synpunkter på kursen genom en kursvärdering.
Quicksearch är ett mjukvaruföretag inom Entreprise Feedback Management (EFM) som erbjuder enkätlösningar till några av Sveriges mest framgångsrika företag och organisationer. EFM är undersökningar som förser organisationer med löpande feedback under året, vilket ger påminnelser, insikter och fördjupad analys så att chefer och medarbetare kan agera snabbare och mer proaktivt. Nyligen blev Quicksearch utsett av Gartner Group som ”cool vendor” och ett av världens ledande 35 företag, varav det enda Sverigebaserade, inom EFM.
Blekinge tekniska högskola (BTH) är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor med visionen att vara en globalt attraktiv kunskapscommunity inom tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt. Här samsas teknik med ekonomi, samhällskunskap, hälsa och vård samt kultur och kommunikation. BTH bedriver utbildning och forskning på hög internationell nivå där lärandet står i centrum för såväl studenten, läraren som forskaren.

All students should have the opportunity to speak up on their education in course evaluations. How this is done can vary both within and between colleges and universities. The process often takes time and energy and can be difficult to grasp. Now Quicksearch in collaboration with Blekinge Institute of Technology (BTH) has developed a new tool to automate the evaluation.
– The idea is to give a hundred percent follow-up rate and minimize the manual handling of surveys and reports. Many colleges and universities do extensive work with the administration of quality, such as course evaluations. When we automate the manual work, we can use time for analysis and improvements, says Jörgen Gotthardsson, Quicksearch.
 
The new web-based system is in use at BTH since fall 2011 and is integrated with Ladok and student and staff portals and course info. The basic idea of the solution is to make the survey process easy and automated, so that the flow can not get stuck somewhere along the way. The automated course evaluation ensures a hundred percent evaluation and feedback to students and staff, just as the Higher Education Act and the Higher Education requires.

The survey has a base of questions which include parts of the course objectives achievement. The course administrator can also choose or create any additional questions. Whether this happens or not the poll advances to students when the course is finalized. Coordinator can then comment on the results. Thereafter the results is distributed to the students automatically.
 
Positive reactions on BTH
The results are comparable between different courses and facilitates a comprehensive analysis. An automated system provides continuous feedback during the year and for the college, it is a useful tool to identify and fix problems.
 
– College administrators’ workload has decreased significantly since the system is automated. They are very positive. Then we save even work on the overview analysis. The system is worth gold when it comes to education officials to get an overview of what’s up at the same time as section managers can analyze their levels, says Lasse Bourelius, director of the Learning Lab at BTH.
 
Transparency and Quality
BTH choose to be completely transparent with the results and publishes them on the university’s website, which makes the university unique in Sweden.
 
– It has not been without controversy. The idea is that there should be quality driven. Prospective students and other interested parties can view the results and pre-form an opinion about the courses, says Lasse Bourelius.
For more information, contact:
Jorgen Gotthardsson, Quicksearch

Tveka inte att höra av dig!

Vi finns här för att svara på frågor, guida dig och ge dig rätt beslutsunderlag.

Skribent

Fler intressanta artiklar inom ditt område

Quicksearch i Dagens Industri

I upplagan av Loyalty_Rewards 2015, som är en temabilaga om kundlojalitet  i Dagens Industri, blir Quicksearchs Affärsutvecklingschef, Ulrica Björnhag, intervjuad för en artikel om kopplingen mellan lojala

Läs mer »

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på Custom kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Enterprise kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster på paket Premium kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra HR-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se

Se live hur det fungerar

Vi visar och går igenom hur våra CX-tjänster kan förbättra arbetet för dig och din verksamhet.

Fyll i formuläret så återkommer vi till dig så fort vi kan. Det går också bra att ringa oss direkt på +46 (0)35-100 330. Eller maila till marknad@quicksearch.se